Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden waaronder een bezoeker de mobiele applicaties en de website(s) van SportyTrader kan gebruiken.

De site wordt uitgegeven door SARL SKORES MEDIA, met een kapitaal van € 16.912, gevestigd op het adres 74 rue des Arts 59000 in Lille, Frankrijk en geregistreerd in het RCS Lille. De directeur publicatie is Tony Goncalves. De site wordt gehost door OVH, gevestigd op het adres 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, Frankrijk (tel 1007).

De klantenservice is voor vragen, advies en klachten bereikbaar op het volgende e-mailadres: contact(at)sportytrader.com.

Wij raden je aan om deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Je gebruik van de service houdt acceptatie in van de algemene gebruiksvoorwaarden. Je accepteert tevens onze diensten alleen te gebruiken volgens de wetgeving van je woonland.

1 - Beschrijving van de diensten

In de hieronder beschreven voorwaarden wordt onder «dienst» het geheel van SportyTrader websites of elke andere extensie van SportyTrader bedoeld.

SportyTrader is een website die gratis en wereldwijd websites en mobiele applicaties met sportinformatie beschikbaar stelt, met name via ITUNES, GOOGLE PLAY en WINDOWS PHONE.

De dienst maakt het gebruikers mogelijk sportresultaten live te volgen en sportstanden en allerlei andere informatiediensten rondom sport te raadplegen. Dit omvat een reeks gebruikelijke functies voor dit type services. We kunnen op elk moment de functies wijzigen of functies verwijderen als wij dat nodig achten.

De sites die uitgegeven worden door Sportytrader kunnen hyperlinks bevatten die naar ander websites leiden. Deze sites worden door derden beheerd. Wij hebben geen enkele controle over deze sites van derden.

Derhalve zijn wij in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, de informatie, de producten en de diensten die worden aangeboden op de sites die toegankelijk zijn via hyperlinks op onze site. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van die sites.

2 – Melding van externe onwettige inhoud

Iedereen kan op elk moment een hyperlink rapporteren die leidt naar onwettige inhoud, zodat wij deze indien nodig zo snel mogelijk kunnen verwijderen. Je kunt dit aan ons rapporteren door een mail te sturen naar: request(at)sportytrader.com.

In dit geval zal SportyTrader de hyperlink van haar dienst verwijderen, maar kan het in geen geval de externe inhoud verwijderen. Over het algemeen moet dit gemeld worden aanj de uitgever of de host van de betreffende inhoud.

Om actie te kunnen ondernemen, vragen we je indien mogelijk de volgende informatie te vermelden in je e-mail:

 • de datum van de melding;
 • als de melder een natuurlijke persoon is: naam, voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats. Als de melder een rechtspersoon is: de rechtsvorm, de bedrijfsnaam, de maatschappelijke zetel en het orgaan dat de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigd;
 • de naam en woonplaats van de ontvanger. Als het een rechtspersoon betreft, de bedrijfsnaam en de maatschappelijke zetel;
 • de volledige betwiste hyperlink die door SportyTrader wordt verspreid;
 • de reden(en) waarom de hyperlink verwijderd moet worden, waaronder de wettelijke bepalingen en rechtvaardiging van de feiten;
 • een kopie van de correspondentie die aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten waarnaar de hyperlink verwijst is gestuurd en waarin gevraagd wordt om de onderbreking, verwijdering of wijziging van de inhoud, of een geldige reden waarom geen contact kon worden opgenomen met de auteur of de uitgever.

3 – Duur van de dienst

De dienst wordt verstrekt zonder beperking van de duur.

Omdat de dienst gratis is, heeft de gebruiker geen recht op een herroeping die gericht is op terugbetaling, maar kan hij of zij op elk moment een einde maken aan de dienst. SportyTrader garandeert evenmin de duur van de dienst en behoudt zich het recht voor om de dienst op elk moment te onderbreken of te stoppen.

Elke bezoeker moet de dienst gebruiken volgens deze algemene voorwaarden. In geval bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden of om enige andere wettelijke reden kan SportyTrader de dienst op elk moment en naar eigen goeddunken van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opschorten of onmiddellijk beëindigen.

SportyTrader kan naar eigen goeddunken altijd, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, besluiten tot opschorting of stopzetting van het verstrekken van de dienst.

4 - Aansprakelijkheid van SportyTrader

SportyTrader verstrekt het nieuws en de informatie via haar dienst zonder enige garantie van van betrouwbaarheid, juistheid, uitputtendheid of exactheid. De dienst wordt verstrekt zoals het is en SportyTrader geeft geen andere garantie dan de wettelijk verplichte garanties. SportyTrader kan met name niet garanderen dat de dienst voldoet aan de behoeften van de gebruiker, ononderbroken beschikbaar zal zijn, geschikt, beveiligd en foutloos is. Er is geen garantie van toepassing op de dienst, inclusief impliciete garantie voor kwaliteitsgarantie, garantie voor geschiktheid voor bepaald gebruik of conformiteit met de beschrijving. De informatie die door SportyTrader wordt verstrekt houdt in geen geval een advies of aanbeveling van enigerlei aard in. SportyTrader kan in geen geval direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van inhoud, gegevens en informatie die beschikbaar is op SportyTrader. Het gebruik van de informatie die verspreid wordt door SportyTrader is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker verklaart juridisch bekwaam te zijn en erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar handelingen en beslissingen.

SportyTrader kan links aanbrengen naar andere websites die niet haar eigendom zijn en waarover zij geen controle heeft. Derhalve is SportyTrader in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van deze externe links. SportyTrader kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor spellen, weddenschappen, contracten of andere operaties of transacties van de gebruiker op andere websites of applicaties, noch voor het potentieel onwettige karakter van de geraadpleegde inhoud. Sportytrader is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van websites van derden en externe bronnen en geeft geen waarborg voor de reclame, de producten of andere links of gegevens die worden weergegeven op, of toegankelijk zijn via die websites of externe bonnen. Sportytrader kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die de gebruiker lijdt vanwege het bestaan van deze sites of externe bronnen, of het feit dat de gebruiker vertrouwt op de de de uitputtendheid, de exactheid of het bestaan van reclame, producten of gegevens op of via dit soort sites of externe bronnen.

De gebruiker kan SportyTrader niet aansprakelijk stellen op ongeacht welke grond. Dit geldt in het bijzonder om overmacht; voor informaticaproblemen of technisch disfunctioneren bij de gebruiker; het verlies van toegang tot de dienst voor de gebruiker; storing in het elektronische communicatienetwerk of internetprovider van de gebruiker; verkeerd gebruik van de dienst door de gebruiker; fouten, nalatigheid, omissie of gebreken vanwege de gebruiker; niet-naleving van verstrekt advies; onwettige verspreiding of onwettig gebruik van een vertrouwelijk aan de gebruiker verstrekt wachtwoord; fouten, nalatigheid of omissie van een derde waarop SportyTrader geen enkele controle of toezicht heeft; het verzoek tot tijdelijke of definitieve onderbreking van de dienst afkomstig van een bevoegde administratieve of juridische autoriteit of de kennisgeving van een derde in de zin van artikel 6 van de LCEN; en gedeeltelijke of totale vernietiging van overgedragen of opgeslagen informatie ten gevolge van fouten die direct of indirect te wijten zijn aan de gebruiker.

SportyTrader voert geen specifieke opslag uit van de door de gebruiker geraadpleegde gegevens. Het is aan de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen voor het opslaan van zijn gegevens.

SportyTrader kan niet aansprakelijk worden gesteld voor externe inhoud, zelfs indien deze onwettig is en zelfs als de website of applicatie een link naar die inhoud bevat.

5 - Persoonsgegevens

De gebruiker heeft op elk moment het recht op toegang, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en kan gebruikmaken van dit recht door een e-mail te sturen naar: contact@sportytrader.com. Het is ook op elk moment mogelijk je persoonsgegevens op je profielpagina aan te passen.

SportyTrader kan eveneens persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen bij inschrijving voor de dienst, zoals de naam, voornaam, e-mailadres, postadres en andere identificatiegegevens zoals het IP-adres. De gebruiker is niet verplicht deze informatie te verstrekken, maar deze kunnen noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de dienst.

SportyTrader gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het identificeren van bezoekers en het verstrekken en verbeteren van de aangeboden dienst. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden van derden.

De ontvangers van deze gegevens zijn personen die werken bij de dienst marketing, de commerciële dienst, de diensten die belast zijn met de verwerking van klantenrelaties en prospectie, de administratieve diensten, de dienst logistiek en de informaticadiensten en hiërarchisch leidinggevenden. Deze gegevens kunnen ook verwerkt worden door diensten die belast zijn met de controle van SportyTrader (accountant, diensten belast met controle van interne procedures) en eventuele onderaannemers van SportyTrader.

Persoonsgegevens van gebruikers mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de dienst.

De gebruiker wordt erop gewezen dat SportyTrader zijn of haar terminal kan herkennen als hij of zij is ingelogd op de dienst, met name via cookies. Deze programma’s hebben uitsluitend het mogelijk maken en faciliteren van de elektronische communicatie tot doel of zijn strikt noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde dienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ons charter inzake persoonsgegevens.

6 - Gebruik van de dienst

Alleen het persoonlijke gebruik van de dienst is toegestaan. Elk commercieel gebruik van de dienst is verboden. De gebruiker verplicht zich ertoe om op de dienst, en met name op forums, geen informatie weer te geven

 • van pornografische of vernederende aard;
 • die in strijd is met de rechten van derden, met name intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten of privacyrechten;
 • die de activiteiten of de reputatie van een persoon of bedrijf kleineren of denigreren;
 • die de openbare orde schenden of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen inzake laster, bescherming van minderjarigen en minderheden;
 • van godsdienstige, politieke of raciale aard.

Het is verboden om geheel of gedeeltelijk de inhoud van de dienst te publiceren, te reproduceren of te verspreiden in redactionele of grafische vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de SportyTrader sites, of dit nou in de vorm is van beeld, logo, merk of informaticacode.

7 - Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden

SportyTrader heeft het recht om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Door de dienst te gebruiken verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van - en akkoord gaat met deze algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de dag van toegang tot de website of het downloaden van de applicatie. Doorgaan met het gebruik van de dienst nadat wijzigingen zijn aangebracht in de algemene gebruiksvoorwaarden van SportyTrader houdt acceptatie in van de gewijzigde algemene voorwaarden.

8 - Toepasselijk recht – juridische bevoegdheid

Onder voorbehoud van openbare bepalingen die van toepassing zijn op consumenten, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan Frans recht.

In geval van een geschil betreffende de interpretatie, de uitvoering of de realisatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden proberen de partijen een minnelijke oplossing te vinden voordat juridische stappen worden ondernomen.

In geval van blijvende onenigheid erkennen de partijen de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Lille (Frankrijk), zelfs in geval van meerdere gedaagden of een beroep op garantie, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen die op deze voorwaarden van toepassing zijn.

9 - Informatie over verslaving en online sportweddenschappen

Wij wijzen je erop dat de dienst die wordt aangeboden op de sites van Sportytrader een dienst voor sportinformatie is. Wij bieden in geen enkel geval een dienst voor online geldspelen aan. Wij wijzen je erop dat geld- en kansspelen verboden zijn voor minderjarigen conform de Franse wet 2010-476 van 12 mei 2010 inzake de opening voor concurrentie en regulering van de sector online geld- en kansspelen.

Geld- en kansspelen zijn onderworpen aan verschillende wettelijke bepalingen. Het is de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om de wetgeving te kennen die op hem van toepassing is.

Verslaving aan geld- en kansspelen is een ernstig probleem. Voor meer informatie zie ons hoofdstuk over verslavingsproblemen.

Meer weten over SportyTrader :

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer